Executive Members

Shri Bishwabrata Lahkar.

Shri Jayanta Kumar Dutta

Shri Prayash Dutta

Shri Bhaskar Baruah

Shri Rajib Sarma

Shri Bishwadeep Bora

Shri Arup Deb

Shri Pranta Pratim Singha

Shri Utpal Panchanan